شرکت فرین بهبود تشخیص 

تولیدکننده ی کیت های تشخیص سریع

بعد از بررسی های به عمل آمده توسط اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو و انجام ارزیابی عملکرد توسط اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو ، کیت تشخیص سریع آنتی ژن کووید- 19 شرکت فرین بهبود تشخیص موفق به کسب مجوز تولید از این سازمان شده است. این کیت سریع تشخیصی با شناسایی آنتی ژن کووید-19 در نمونه های نازوفارنکس به تشخیص زودهنگام مبتلایان کرونا در مراحل اولیه بیماری کمک می کند.