Empty
Click + to add content

طراحی، پیاده سازی و اجرا: ایران سایت

شرکت فرین بهبود تشخیص 

تولیدکننده ی کیت های تشخیص سریع

کیت شناسایی سریع آنتی بادی های کووید-19 تولید شده توسط شرکت فرین بهبود تشخیص موفق به اخذ تائیدیه از اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو شد. این کیت با شناسایی آنتی بادی های IgG/IgM کووید-19 در نمونه خون ، پلاسما و سرم فرد به شناسایی افراد مبتلا به کووید-19 کمک می کند. این کیت دومین محصول این شرکت بعد از کیت تشخیص سریع آنتی ژن کووید-19 است که موفق به کسب تائیدیه از اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو شده استEmpty
Click + to add content