شرکت فرین بهبود تشخیص 

تولیدکننده ی کیت های تشخیص سریع