خود نمونه گیری می تواند الگوهای پنهان همه گیری را ردیابی کند

نمونه گیری منظم از یک فرد تصادفی در جمعیت ، رشد مجدد عفونت های SARS-CoV-2 را حتی در جوانان به سرعت شناسایی می کند.

استیون رایلی و پاول الیوت در کالج امپریال لندن و همکارانشان نمونه های بینی و گلو را از 594000 نفر از ساکنان انگلستان که به طور تصادفی انتخاب شده و بین 1 و 8 سپتامبر 2020 از خود یا فرزندان خود نمونه سواب گرفته اند را آزمایش کردند . این مطالعه نشان داد که ، در آن دوره ، میزان آلودگی SARS-CoV-2 در جمعیت مورد آزمایش تا ٪ 0.04  کاهش یافت ( پایینتر از آمار اوایل سال 2020 که در اوج اولین موج کرونا در انگلستان ، حدود ٪ 5 ) و سپس در آخرین مرحله آزمایش شروع به صعود کرد تا به پیک حدود ٪ 0.13 برسد.

نرخ شیوع در اوایل موج دوم در میان جوانان بین 18-24 ساله با ٪ 0.25 بالاترین بود ، در حالی که در میان افراد 65 سال و بالاتر ٪ 0.04 بود. این نشان می دهد که افزایش معاشرت توسط افراد جوان احتمالاً باعث تجدید رشد ویروس در جامعه شده است. این الگوهای سنی در داده های حاصل از نظارت های معمول در ارائه دهندگان خدمات بهداشتی ، که نرخ عفونت را در گروه های سنی جوان کمتر ارزیابی می کرد ، منعکس نشده است.

محققان می گویند که مطالعه آنها نشان دهنده فواید آزمایشات گسترده در جامعه در ارائه هشدار زودهنگام نسبت به افزایش عفونت ها ، حتی در سطوح پایین انتقال است.


منبع خبر : https://www.nature.com/articles/