شرکت فرین بهبود تشخیص 

تولیدکننده ی کیت های تشخیص سریع

تشخیص سریع کووید-19 (آنتی بادی و آنتی ژن اختصاصی) تشخیص سریع  کووید-19 (آنتی بادی و آنتی ژن اختصاصی)
تشخیص سریع کووید-19 (آنتی بادی و آنتی ژن اختصاصی)
تشخیص سریع مارکرهای سرطانی تشخیص سریع مارکرهای سرطانی
تشخیص سریع مارکرهای سرطانی
تشخیص سریع مارکرهای قلبی تشخیص سریع مارکرهای قلبی
تشخیص سریع مارکرهای قلبی
تشخیص سریع هپاتیت تشخیص سریع هپاتیت
تشخیص سریع هپاتیت
تشخیص سریع اعتیاد تشخیص سریع اعتیاد
تشخیص سریع اعتیاد
تشخیص سریع بارداری تشخیص سریع بارداری
تشخیص سریع بارداری
تشخیص سریع سلامت آب و موادغذایی تشخیص سریع سلامت آب و موادغذایی
تشخیص سریع سلامت آب و موادغذایی

انتخابگر پوسته